EMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000906954
Numer REGON: 146788578
Numer NIP: 5223007585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/28777/22/351]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA2021-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 51 nr lokalu 3 PIĘTRO kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEMPLOCITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2021-06-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2021-06-17 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. WŁADYSŁAWA TRYLIŃSKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 10-683 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2021-06-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.06.2021 R., REP. A NR 2103/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁABUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-06-17 do dziś
215.07.2021 R., REP. A NR 22343/2021, NOTARIUSZ JOANNA KOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 STATUTU; 03.09.2021 R., REP. A NR 7437/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 STATUTU; 13.10.2021 R., REP. A NR 16379/2021, NOTARIUSZ JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 STATUTU2021-11-19 do dziś
312.05.2022 R., REP. A NR 9171/2022, NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 STATUTU2022-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-06-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-06-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA EMPLOCITY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 1 CZERWCA 2021 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ (REP. A NUMER 2103/2021).2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-06-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000470252 2021-06-17 do dziś
5. Numer REGON1467885782021-06-17 do dziś
6. Numer NIP52230075852021-06-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiNIE2021-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego111379,10 ZŁ2022-07-07 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego20000,00 ZŁ2021-06-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji11137912022-07-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,10 ZŁ2021-06-17 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego111379,10 ZŁ2022-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-06-17 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A2021-06-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10580002021-06-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-06-17 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2021-11-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii490372021-11-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-11-19 do dziś
31. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII C2022-07-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii67542022-07-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-07-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-06-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2021-06-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF NIKODEM2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALUN2021-06-17 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KORNEL2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTURLEJSKA ZDUŃCZYK2021-06-17 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-17 do dziś
21. NazwiskoTARGOWSKI2021-06-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-17 do dziś
31. NazwiskoŻUKOWSKI2021-06-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-17 do dziś
41. NazwiskoHOP2021-06-17 do dziś
2. ImionaKAROL STANISŁAW2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-17 do dziś
51. NazwiskoTLAK2021-06-17 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-06-17 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-06-17 do dziś
378 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-06-17 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-06-17 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów