BOSS OF TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000906502
Numer REGON: 362803129
Numer NIP: 8371817484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-10-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/49560/21/103]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSS OF TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2021-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI ulica UL. RUMIANA nr domu 34 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 10 MAJA 2021R., NOTARIUSZ MAGDALENA SŁOMKOWSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL.MODZELEWSKIEGO 37 LOK.U10 W WARSZAWIE, REP. A NR 2510/20212021-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-06-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 § 2 I 3, ART. 562, ART. 563 ORAZ ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH DOKONANE PRZEZ ADAMA NIEWADZI I MIROSŁAWA KOŁBUK - WSPÓLNIKÓW BOSS OF TOYS A. NIEWADZI, M. KOŁBUK SPÓŁKA CYWILNA - W BOSS OF TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10 MAJA 2021 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ SŁOMKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY MODZELEWSKIEGO 37 LOK. U10, REP. A NR 2510/2021.2021-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOSS OF TOYS A.NIEWADZI, M.KOŁBUK,2021-06-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2021-06-16 do dziś
5. Numer REGON3628031292021-06-16 do dziś
6. Numer NIP83718174842021-06-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWADZI2021-06-16 do dziś
2. ImionaADAM2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ2021-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁBUK2021-10-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JACEK2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000,00 ZŁ2021-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2021-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 300 000,00 ZŁ - KAŻDY CZONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 300 000,00 ZŁ - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2021-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWADZI2021-06-16 do dziś
2. ImionaADAM2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁBUK2021-06-16 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JACEK2021-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-16 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-06-16 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-06-16 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-06-16 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-16 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-06-16 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-06-16 do dziś
832 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2021-06-16 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów