K&S VISTA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000906379
Numer REGON: 389202073
Numer NIP: 6462989623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-05-18
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/13004/22/832]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaK&S VISTA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2021-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. FABRYCZNA nr domu 2 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2022-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2021R., REPERTORIUM A NR 7900/2021, NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BIENIAMIN SKABA, DARIUSZ CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH AL. NIEPODLEGŁOŚCI 492021-06-15 do dziś
204.05.2022, REPERTORIUM A NUMER: 5177/2022, KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI S.C., NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI, ZMIANA W PARAGRAFIE 2 UST. 12022-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLENC2021-06-15 do dziś
2. ImionaADRIAN KRZYSZTOF2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2021-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUCZEK2021-06-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2021-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2021-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA NIEPRZEKRACZAJĄCEGO KWOTY 50.000,00 ZŁ., A W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2021-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUCZEK2021-06-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLENC2021-06-15 do dziś
2. ImionaADRIAN KRZYSZTOF2021-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-06-15 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-06-15 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2021-06-15 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2021-06-15 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-06-15 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-06-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-15 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-06-15 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów