GRZEGORZ WIELGUS SZEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000905970
Numer REGON: 364584022
Numer NIP: 6783160762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-01-25
Sygnatura akt[RDF/367291/22/553]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ WIELGUS SZEWSKA SPÓŁKA JAWNA2021-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KLASZTORNA nr domu 2B kod pocztowy 31-979 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.04.2021 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W PROTOKOLE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SZELIGĘ, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA PALMIRSKA NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. KIELECKA 25A, 31-523 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 4215/20212021-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-06-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GRZEGORZ WIELGUS SZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NA PODSTAWIE ART. 562 § 1 ORAZ ART. 581 KSH, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 08.04.2021 R., PODJETA PRZEZ ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMA GRZEGORZ WIELGUS SZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SZELIGĘ.2021-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZEGORZ WIELGUS SZEWSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-06-12 do dziś
5. Numer REGON3645840222021-06-12 do dziś
6. Numer NIP67831607622021-06-12 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDAWNICTWO GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3508843382021-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000006550 2021-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGUS2021-06-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2021-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY POSIADAJĄCY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓLKI, KAŻDY SAMODZIELNIE.2021-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGUS2021-06-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ EDWARD2021-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDAWNICTWO GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3508843382021-06-12 do dziś
4. Numer KRS0000006550 2021-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-06-12 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-06-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-12 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-01-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-01-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów