LABORATORIUM ROBOTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000905766
Numer REGON: 384179990
Numer NIP: 6351852128
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-04-15
Sygnatura akt[RDF/595257/24/479]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM ROBOTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ORZESZE miejscowość ORZESZE2021-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ORZESZE ulica UL. RYBNICKA nr domu 114 kod pocztowy 43-180 poczta ORZESZE kraj POLSKA 2024-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2021R., REP A NR 6625/2021, NOTARIUSZ OLIMPIA PŁONKA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA WOJDYŁO-RUDZKA, OLIMPIA PŁONKA SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH PRZY UL.LIGOCKIEJ 1032021-06-11 do dziś
209.05.2022 R., REP A NR 9548/2022, NOTARIUSZ OLIMPIA RAMOS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. LIGOCKA 103 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE2023-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-06-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI LABORATORIUM ROBOTYKI A.W.KURKA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 29.04.2021R O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ LABORATORIUM ROBOTYKI A.W.KURKA SPÓŁKA JAWNA (NIP: 6351852128, REGON: 384179990, KRS 0000800535) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ LABORATORIUM ROBOTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ LABORATORIUM ROBOTYKI A.W.KURKA SPÓŁKA JAWNA) WRAZ Z UMOWĄ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIA DOKONANO NA ZASADZIE ART.551 § 1 W ZW. Z ART.572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 29.04.2021R., REP A NR 6625/2021, NOTARIUSZ OLIMPIA PŁONKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ KATARZYNA WOJDYŁO-RUDZKA, OLIMPIA PŁONKA SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH PRZY UL.LIGOCKIEJ 1032021-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABORATORIUM ROBOTYKI A.W.KURKA SPÓŁKA JAWNA,2021-06-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-06-11 do dziś
3. Numer w rejestrze0000800535 2021-06-11 do dziś
5. Numer REGON3841799902021-06-11 do dziś
6. Numer NIP63518521282021-06-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROBORZ2022-02-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2022-02-14 do dziś
2. ImionaMONIKA IWONA2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU2023-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2022-02-14 do dziś
2. ImionaMONIKA IWONA2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROBORZ2022-02-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-06-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2021-06-11 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-06-11 do dziś
382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-06-11 do dziś
485 EDUKACJA2021-06-11 do dziś
593 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-06-11 do dziś
693 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-11 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2023-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2022 okres OD 11.06.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
2data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
3data złożenia 15.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.06.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-27 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów