„LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000905552
Numer REGON: 170268073
Numer NIP: 5781372206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394385/22/397]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 95 kod pocztowy 02-777 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.2021 R., NOTARIUSZ RAFAŁ BRANDT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1377/2021.2021-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-06-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNICZEK SPÓŁKI POD FIRMĄ LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH DOROTA WADECKA & IRENA KULKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.05.2021 R. REP. A NR 1377/2021 SPORZĄDZONY W OBECNOŚCI RAFAŁA BRANDT, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ NUMER 46A LOKAL 27. WSPÓLNICZKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ SĄ: DOROTA MARIA WADECKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH DOROTA WADECKA & IRENA KULKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA DOROTA WADECKA (ADRES STAŁEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POW. ELBLĄG, GM. ELBLĄG, MIEJSC. ELBLĄG, UL. NOWOWIEJSKA NR 7, 82-300, REGON: 280452222, NIP: 5781597106) ORAZ IRENA MARIA KULKOWSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH DOROTA WADECKA & IRENA KULKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA IRENA KULKOWSKA (ADRES STAŁEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POW. ELBLĄG, GM. ELBLĄG, MIEJSC. ELBLĄG, UL. NOWOWIEJSKA NR 7, 82-300, REGON: 280452239, NIP: 5781553913)2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH DOROTA WADECKA & IRENA KULKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA,2021-06-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-06-18 do dziś
5. Numer REGON1702680732021-06-18 do dziś
6. Numer NIP57813722062021-06-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
3. Numer PESEL\REGON3563669752021-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały683.600,00 ZŁ2021-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3563669752022-03-03 do dziś
4. Numer KRS0000918455 2022-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały683.600,00 ZŁ2022-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego683600,00 ZŁ2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOWICZ2021-09-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ SAMBOR2021-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2022 okres OD 18.06.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.06.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2022-04-25 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaWZMIANKA - POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) CAŁEGO MAJĄTKU JEJ SPÓŁKI JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), NA PODSTAWIE UCHWAŁ PODJĘTYCH W DNIU 12 KWIETNIA 2022 ROKU PRZEZ: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - REP. A NR 874/2022 ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW LABORATORIUM ANALIZ MEDYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - REP A NR 868/2022. 12.04.2022, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2022-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów