TAPETAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000905264
Numer REGON: 389154500
Numer NIP: 9462706957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/590192/24/974]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAPETAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOŚĆ gmina ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2023-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMOŚĆ ulica UL. ŚW. PIĄTKA nr domu 44 nr lokalu 3 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2023-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.06.20212021-06-09 do dziś
209.07.2021 R., ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2021-07-16 do dziś
304.10.2022 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GRZYWA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, REPERTORIUM A NR 8533/2022, ZMIANA § 16 UMOWY SPÓŁKI2022-10-27 do dziś
430.08.2023 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GRZYWNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY LWOWSKIEJ 8, 22-100 CHEŁM, REPERTORIUM A NR 6614/2023 - ZMIANA §3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANASIUK2021-06-09 do dziś
2. ImionaIHOR2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2021-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANASIUK2021-06-09 do dziś
2. ImionaTETIANA2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2021-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANASIUK2021-06-09 do dziś
2. ImionaIHOR2021-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2021-06-09 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-09 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-09 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-06-09 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-06-09 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2021-06-09 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2022 okres OD 09.06.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
3data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.06.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów