ISB SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000905044
Numer REGON: 389150229
Numer NIP: 5272960343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-06-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/18782/24/666]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaISB SOFTWARE DEVELOPMENT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 73 kod pocztowy 00-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.05.20212021-06-08 do dziś
2DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 ROKU, REP. A NR. 20651/2021, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK S. C. W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 73B, LOK. LU10. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PRZYJEŁO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI, ZMIANY DOTYCZĄ PAR. 2, PAR. 14,2021-11-17 do dziś
324.03.2022 R., REPERTORIUM A NR 810/2022, NOTARIUSZ DOROTA PRONOBIS-PROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA PRONOBIS-PROŃSKA, USUNIĘCIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIENIE GO NOWYM TEKSTEM JEDNOLITYM2022-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaISLANDSBANKI HF.2021-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.575.000,00 ZŁOTYCH2022-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1575000,00 ZŁ2022-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaÁSGEIRSDÓTTIR2024-06-05 do dziś
2. ImionaRAKEL2024-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-06-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDREYER2021-11-17 do dziś
2. ImionaRIAAN2021-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRATAJSKA GRANDIN2021-11-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-11-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2021-11-17 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2021-11-17 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-11-17 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-11-17 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-11-17 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-11-17 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-11-17 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2022 okres OD 31.05.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.05.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.05.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów