LA MONNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000904414
Numer REGON: 389091685
Numer NIP: 9820385009
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-06-12
Sygnatura akt[RDF/613050/24/18]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA MONNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. TRAKTOROWA nr domu 74A nr lokalu 28 kod pocztowy 91-129 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-11-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLAMONNEHURT@GMAIL.COM2021-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLA MONNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ2021-06-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość RZGÓW2021-06-02 do dziś
3. Adresmiejscowość RZGÓW ulica RZEMIEŚLNICZA nr domu 35 nr lokalu G-BIS 133 kod pocztowy 95-030 poczta RZGÓW kraj POLSKA 2021-06-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.06.20212021-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2021-06-02 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2021-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 PLN2021-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZYK2022-11-22 do dziś
2. ImionaKINGA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2021-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZYK2022-11-22 do dziś
2. ImionaKINGA2022-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2021-06-02 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2021-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-06-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2021-06-02 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2021-06-02 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-02 do dziś
447 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-06-02 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-06-02 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2021-06-02 do dziś
746 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-06-02 do dziś
846 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2021-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2022 okres OD 02.06.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
2data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3data złożenia 12.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.06.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.06.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów