CURRY71 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000903846
Numer REGON: 389131781
Numer NIP: 8992900112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/444420/22/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURRY71 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KOBIERZYCKA nr domu 19B kod pocztowy 52-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.20212021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKA2021-06-01 do dziś
2. ImionaANETA2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIŁÓW2021-06-01 do dziś
2. ImionaDANUTA2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEZDEK2021-06-01 do dziś
2. ImionaPATRYK2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWSIEJCZYK2021-06-01 do dziś
2. ImionaKORNEL2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-06-01 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-06-01 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2021-06-01 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-06-01 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-06-01 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-06-01 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-06-01 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-01 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.06.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji23.06.2022 R., UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ,2022-07-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNA2022-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBEZDEK2022-07-22 do dziś
2. ImionaPATRYK2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-22 do dziś
21. NazwiskoOWSIEJCZYK2022-07-22 do dziś
2. ImionaKORNEL2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności23.06.2022 R., UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ,2022-07-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów