DWORKOWA.PL PAWLUS, KRYJAK, OWCZARZ, PALA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000903806
Numer REGON: 363713078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3998/21/224]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363713078 NIP 93726783062021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDWORKOWA.PL PAWLUS, KRYJAK, OWCZARZ, PALA SPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 60 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.2021 R., REP. A NR 1213/2021 NOTARIUSZ TOMASZ JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KARPACKIEJ 24/B11 - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 30.04.2021 R. PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM JANIKIEM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KARPACKIEJ 24/B11, REP. A NR 1213/2021 - WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PODJĘLI UCHWAŁĘ NR 1 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DWORKOWA.PL PAWLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ JAWNĄ - DWORKOWA.PL PAWLUS, KRYJAK, OWCZARZ, PALA SPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDWORKOWA.PL PAWLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000601953 2021-05-31 do dziś
5. Numer REGON3637130782021-05-31 do dziś
6. Numer NIP93726783062021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUS2021-05-31 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA ANNA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUS2021-05-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH DOMINIK2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYJAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARZ2021-05-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALA2021-05-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ FRANCISZEK2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUS2021-05-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH DOMINIK2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYJAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALA2021-05-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ FRANCISZEK2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLUS2021-05-31 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA ANNA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOWCZARZ2021-05-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-31 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-05-31 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2021-05-31 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-05-31 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-05-31 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-05-31 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2021-05-31 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2021-05-31 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów