DJI PV 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-16 godz. 13:14:41
Numer KRS: 0000903769
Numer REGON: 389111910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/15262/21/297]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDJI PV 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. OŁAWSKA nr domu 27-29 kod pocztowy 50-123 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2021 R., REPERTORIUM A NR 1732/2021, NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA , AL. NIEPODLEGŁOŚCI 33/1, 60-042 ZIELONA GÓRA - ANEKS Z 05.05.2021 R., REPERTORIUM A NR 3447/2021 (ZMIANA § 3, § 8, § 9 UMOWY SPÓŁKI)2021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKW ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859382512021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000838372 2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMCZYSZYN2021-05-31 do dziś
2. ImionaIRENA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMCZYSZYN2021-05-31 do dziś
2. ImionaIZABELA KATARZYNA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMCZYSZYN2021-05-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW DARIUSZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMCZYSZYN2021-05-31 do dziś
2. ImionaDANIEL DAWID2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY , JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEPIEKŁO2021-05-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMCZYSZYN2021-05-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW DARIUSZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-05-31 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-05-31 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2021-05-31 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-05-31 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-05-31 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-31 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-31 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-05-31 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów