HERT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000903728
Numer REGON: 147088392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-02-12
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/62409/21/202]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYWILSKA nr domu 28 kod pocztowy 03-228 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2021 R., REP. A NR 1395/2021, NOTARIUSZ MARTA SZELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-06-01 do dziś
217.11.2021 R., REPETYTORIUM A NR 4962/2021, NOTARIUSZ MARTA SZELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE §8 I §9, PRZYJĘTY TEKST JEDNOLITY2022-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ HERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERWIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ HERT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, Z UDZIAŁEM WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH WSPÓLNIKÓW, TJ. PANA JAROSŁAWA MARCZUKA, PANA KRZYSZTOFA SKRZECZKOWSKIEGO ORAZ HERT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000163980), NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 1 KWIETNIA 2021 R. PRZED NOTARIUSZ MARTĄ SZELIŃSKĄ, ZA REPERTORIUM A NR 1395/2021.2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERWIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000496534 2021-06-01 do dziś
5. Numer REGON1470883922021-06-01 do dziś
6. Numer NIP52427664412021-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
2
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2022-02-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2022-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2022-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2022-02-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2022-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2022-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ JEŻELI ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2021-06-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW HENRYK2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZECZKOWSKI2021-06-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYWIŃSKI2021-06-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLEWCZYŃSKA2021-06-01 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2021-06-01 do dziś
227 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-06-01 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-01 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-06-01 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2021-06-01 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-01 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-06-01 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-06-01 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów