JKG TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000903630
Numer REGON: 366135417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/3426/21/670]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJKG TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina DĄBROWA CHEŁMIŃSKA miejscowość JANOWO2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JANOWO nr domu 2A kod pocztowy 86-070 poczta DĄBROWA CHEŁMIŃSKA kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.03.2021 R. MAREK LISSEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA LUCYNA LISSEWSKA MAREK LISSEWSKI S.C. UL. 3 MAJA 8/2, 85-016 BYDGOSZCZ, REP. A NR 1546/20212021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ - JAN GRZEGOROWSKI AGNIESZKA GRZEGOROWSKA JKG TRANSPORT-SPEDITION SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W JANOWIE. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2021 Z DNIA 23 MARCA 2021 W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: JAN GRZEGOROWSKI AGNIESZKA GRZEGOROWSKA JKG TRANSPORT-SPEDITION SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W JANOWIE, W SPÓŁKĘ JKG TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JANOWIE JAN KAROL GRZEGORZEWSKI NIP: 5542737917 REGON: 340741138 AGNIESZKA GRZEGORZEWSKA NIP: 8751522743 REGON: 3405544882021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaJAN GRZEGOROWSKI AGNIESZKA GRZEGOROWSKA JKG TRANSPORT-SPEDITION SPÓŁKA CYWILNA, SPÓŁKA CYWILNA2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-05-31 do dziś
5. Numer REGON3661354172021-05-31 do dziś
6. Numer NIP55429447342021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaJAN KAROL2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.000.000, 00 ZŁ2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGOROWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaJAN KAROL2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-05-31 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-05-31 do dziś
377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2021-05-31 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-05-31 do dziś
577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-05-31 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-05-31 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-31 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2021-05-31 do dziś
952 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów