PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ‚’PŁYTOPOL’’ KATARZYNA WIELECHOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000903549
Numer REGON: 147086068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/22924/21/316]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ‚’PŁYTOPOL’’ KATARZYNA WIELECHOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina WIELISZEW miejscowość MICHAŁÓW-REGINÓW2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość MICHAŁÓW-REGINÓW ulica UL. NOWODWORSKA nr domu 5A kod pocztowy 05-119 poczta WIELISZEW kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.01.2021 R., REP. A NR 29379/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA STEFAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W DNIU 28.01.2021 R. SPÓŁKI PŁYTOPOL SPOŁKA AKCYJNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘŁO NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI.2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPŁYTOPOL SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-31 do dziś
5. Numer REGON1470860682021-05-31 do dziś
6. Numer NIP53619153732021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNY2021-05-31 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELECHOWSKA2021-05-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNA2021-05-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. WSPÓLNIK WŁADYSŁAW ZADROŻNY MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMODZIELNA). 2. WSPÓLNICY BARBARA ZADROŻNA I KATARZYNA WIELECHOWSKA MAJĄ PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNY2021-05-31 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELECHOWSKA2021-05-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROŻNA2021-05-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2021-05-31 do dziś
231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2021-05-31 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2021-05-31 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-31 do dziś
546 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2021-05-31 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-31 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-31 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów