BUDO-TRANS PIOTR MARCINIUK ZBIGNIEW LIPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000903411
Numer REGON: 389043290
Numer NIP: 7692239205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/16791/21/435]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-TRANS PIOTR MARCINIUK ZBIGNIEW LIPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2021-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina KLESZCZÓW miejscowość ŁUSZCZANOWICE2021-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁUSZCZANOWICE ulica UL. BRYLANTOWA nr domu 38 kod pocztowy 97-410 poczta KLESZCZÓW kraj POLSKA 2021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 26.04.20212021-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIUK2021-05-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2021-05-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2021-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIUK2021-05-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2021-05-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-05-28 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-05-28 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-05-28 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-28 do dziś
549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-05-28 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-06-082021-07-06 do dziś