BIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000903362
Numer REGON: 146049119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/25326/21/725]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość KOSTOWIEC2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSTOWIEC nr domu 18 kod pocztowy 05-832 poczta ROZALIN kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.05.2021 R., REP. A NR 6625/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleBIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA BIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KOSTOWCU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 12 MAJA 2021R. WSPÓLNIKÓW BIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM O NUMERZE REPERTORIUM A NR 6625/2021 PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA SAWICKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-31 do dziś
5. Numer REGON1460491192021-05-31 do dziś
6. Numer NIP70103383882021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459992152021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000410936 2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEFTAH2021-05-31 do dziś
2. ImionaMEHDI2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAOUDO2021-05-31 do dziś
2. ImionaMOHAMED2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-31 do dziś
DAOUDO2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2021-05-31 do dziś
MOHAMED2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEFTAH2021-05-31 do dziś
2. ImionaMEHDI2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIG BRANDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459992152021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000410936 2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2021-05-31 do dziś
246 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-05-31 do dziś
346 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-31 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-05-31 do dziś
552 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-05-31 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-31 do dziś
746 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2021-05-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-31 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów