CSB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000903301
Numer REGON: 388480522
Numer NIP: 8381874271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496367/23/158]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina MSZCZONÓW miejscowość ZBIROŻA2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZBIROŻA ulica UL. ŻWIROWA nr domu 1 kod pocztowy 96-320 poczta MSZCZONÓW kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.2021 R. NOTARIUSZ W GRODZISKU MAZOWIECKIM BARBARA BORYSIAK, REP. A NR 668/20212021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIRSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWINIAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄU SAMODZIELNIE2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWINIAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIRSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZBIGNIEW2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2021-05-31 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-31 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-05-31 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-05-31 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-05-31 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-31 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-31 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-05-31 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2022 okres OD 31.05.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
2data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.05.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.05.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów