METALKAS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-06-16 godz. 10:03:48
Numer KRS: 0000903064
Numer REGON: 093076611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/4907/21/5]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMETALKAS SPÓŁKA AKCYJNA2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. DESZCZOWA nr domu 63 kod pocztowy 85-467 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@METALKAS.COM.PL2021-05-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MATALKAS.COM.PL2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.05.2021 REP. A NR. 3593/021, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA SIELSKIEGO Z KANCELARIII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE , JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI S.C., UL. MARSZAŁKOWSKA 55/77 LOK. NR. 33, 00-676 WARSZAWA , WYRAŻONO ZGODĘ NA BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, STANOWIĄCE JEDNOCZEŚCNIE TEKST JEDNOLITY STATUTU.2021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2021-05-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI METALKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 07.05.2021 ROKU, AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.05.2021 ROKU, REP. A NR 3593/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA SIELSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, JANUSZ RUDNICKI, ROBERT SIELSKI S.C., UL. MARSZAŁKOWSKA 55/77 LOK. NR 33, 00 676 WARSZAWA2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMETALKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000139093 2021-05-31 do dziś
5. Numer REGON0930766112021-05-31 do dziś
6. Numer NIP96711535632021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8900000,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji445000002021-05-31 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,20 ZŁ2021-05-31 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego8900000,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,002021-05-31 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2021-05-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii445000002021-05-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-05-31 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2021-05-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZENIA2021-05-31 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZENIA2021-05-31 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZENIA2021-05-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-31 do dziś
21. NazwiskoGRZENIA2021-05-31 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-31 do dziś
31. NazwiskoCIEŚLAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ARTUR2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2021-05-31 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2021-05-31 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-31 do dziś
425 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2021-05-31 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-31 do dziś
628 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2021-05-31 do dziś
728 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2021-05-31 do dziś
828 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2021-05-31 do dziś
928 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów