INSTYTUT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000902617
Numer REGON: 389019860
Numer NIP: 8992899484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14998/21/302]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. NIEMCZAŃSKA nr domu 33 nr lokalu 6 kod pocztowy 50-561 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINSTYTUT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2021-05-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-05-24 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA nr domu 12 kod pocztowy 30-418 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
21. Firma oddziałuINSTYTUT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI2021-05-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-05-24 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KPT. PILOTA ŻWIRKI nr domu 1C nr lokalu 4D kod pocztowy 90-446 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
31. Firma oddziałuINSTYTUT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WIĘCBORK2021-05-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat SĘPOLEŃSKI gmina WIĘCBORK miejscowość WIĘCBORK2021-05-24 do dziś
3. Adresmiejscowość WIĘCBORK ulica UL. 28 STYCZNIA nr domu 12 kod pocztowy 89-410 poczta WIĘCBORK kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
41. Firma oddziałuINSTYTUT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LIPIANY2021-05-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat PYRZYCKI gmina LIPIANY miejscowość LIPIANY2021-05-24 do dziś
3. Adresmiejscowość LIPIANY ulica UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ nr domu 2 kod pocztowy 74-240 poczta LIPIANY kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
51. Firma oddziałuINSTYTUT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SULECHÓW2021-05-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość SULECHÓW2021-05-24 do dziś
3. Adresmiejscowość SULECHÓW ulica UL. DWORCOWA nr domu 2 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
61. Firma oddziałuINSTYTUT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LUBLIN2021-05-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-05-24 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. CHEMICZNA nr domu 8 kod pocztowy 20-329 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.20212021-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZOWSKA2021-05-24 do dziś
2. ImionaDANUTA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4850 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) PLN2021-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORCZOWSKA2021-05-24 do dziś
2. ImionaDANUTA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2021-05-24 do dziś
274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2021-05-24 do dziś
396 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-05-24 do dziś
486 OPIEKA ZDROWOTNA2021-05-24 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów