PACK ART BAGS SV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000902327
Numer REGON: 302139098
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11395/21/280]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302139098 NIP 78118789872021-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPACK ART BAGS SV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość PRZEŹMIEROWO2021-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEŹMIEROWO ulica UL. RYNKOWA nr domu 9 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.04.2021 R., REP. A NR 4591/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA WALTER - ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY RUDZIAKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKÓRZEWIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: PACK ART BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 19.04.2021 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ WALTER - ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ANNY RUDZIAKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SKÓRZEWIE, REP. A NR 4591/2021.2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPACK ART BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000424431 2021-06-01 do dziś
5. Numer REGON3021390982021-06-01 do dziś
6. Numer NIP78118789872021-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALICKI2021-06-01 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREZULAK2021-06-01 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACK ART BAGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3002860332021-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000245581 2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAB FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849037302021-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000814755 2021-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO RERPEZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREZULAK2021-06-01 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALICKI2021-06-01 do dziś
2. ImionaARTUR TOMASZ2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPACHOLSKA2021-06-01 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2021-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2021-06-01 do dziś
217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2021-06-01 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2021-06-01 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2021-06-01 do dziś
525 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2021-06-01 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-01 do dziś
746 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-06-01 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2021-06-01 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów