CHIP A. CHARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000902294
Numer REGON: 364028522
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14453/21/508]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHIP A. CHARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BRYLANTOWA nr domu 24 kod pocztowy 52-214 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LOOMBARD.PL2021-05-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LOOMBARD.PL2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.03.2021R., NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BUFOROWA 115, REP. A NR 4602/20212021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 31.03.2021R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI A. CHARKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W CHIP A. SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIEM 01.05.2021R., NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BUFOROWA 115, REP. A NR 4602/20212021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA. CHARKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARKOWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaADRIAN JERZY2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARKOWSKA2021-05-31 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA KATARZYNA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJ. CHARKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224371392021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000513594 2021-05-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000 ZŁ (NETTO) WYMAGA ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW W ZAKRESIE REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB JEDNEGO WPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARKOWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaADRIAN JERZY2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHARKOWSKA2021-05-31 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA KATARZYNA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJ. CHARKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224371392021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000513594 2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-05-31 do dziś
277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-05-31 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-05-31 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2021-05-31 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-31 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-05-31 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-05-31 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów