BUDOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000902279
Numer REGON: 020339830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/9613/21/774]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KAMIENNOGÓRSKI gmina KAMIENNA GÓRA miejscowość RASZÓW2021-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZÓW nr domu 125 kod pocztowy 58-424 poczta RASZÓW kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.2021R., REP. A NR 1811/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LIPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ 186 LOK. 3B.2021-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2021-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PHU „BUDOMEX” SPÓŁKA CYWILNA ZARZYCKI DANIEL, ZARZYCKI ROBERT, ZARZYCKI TADEUSZ NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW WW. SPÓŁKI Z DNIA 20.04.2021R., ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE. DANIEL ZARZYCKI - NIP: 61411314228, REGON: 020045168 ROBERT ZARZYCKI - NIP: 6141046303, REGON: 022157055 TADEUSZ ZARZYCKI - NIP: 6141442387, REGON: 0221613702021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPHU „BUDOMEX” ,2021-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2021-05-24 do dziś
5. Numer REGON0203398302021-05-24 do dziś
6. Numer NIP61415660952021-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaDANIEL2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.100,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2021-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaROBERT KAZIMIERZ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.100,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2021-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.100,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)2021-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego93300,00 ZŁ2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport193300,00 ZŁ2021-05-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaDANIEL2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaROBERT KAZIMIERZ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZYCKI2021-05-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-24 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-05-24 do dziś
377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-05-24 do dziś
493 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2021-05-24 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-24 do dziś
693 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-05-24 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-05-24 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-05-24 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów