HI5-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000902182
Numer REGON: 368196883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-09-01
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/13836/21/402]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI5-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. AZYMUTALNA nr domu 9 kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15.04.20121 ROKU (REP.A NR 1965/2021) PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ STOLARCZYK-DURKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. CHMIELNEJ 26/118.2021-05-21 do dziś
228.06.2021, REP. A NR 4172/2021, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ STOLARCZYK DURKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. CHMIELNEJ 26/118 DOKONANO ZMIANY §3 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2021-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15.05.2021 (REP. A NR 1965/2021) SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ STOLARCZYK-DURKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. CHMIELNEJ 26/118 ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HI-5 LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘŁO UCHWAŁĘ NUMER 01/2021 W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHI5-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-05-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000830341 2021-05-21 do dziś
5. Numer REGON3681968832021-05-21 do dziś
6. Numer NIP95710977472021-05-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSZPULEWICZ2021-05-21 do dziś
2. ImionaALBERT ADAM2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIŃSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZUK2021-05-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ EDWARD2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIŃSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2021-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ LUB PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSZPULEWICZ2021-05-21 do dziś
2. ImionaALBERT ADAM2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIŃSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaDAMIAN2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZUK2021-05-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ EDWARD2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIŃSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-21 do dziś
249 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-05-21 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-05-21 do dziś
452 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2021-05-21 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-05-21 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-05-21 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-05-21 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-09-01 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów