KZN SWITCHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000902146
Numer REGON: 389030198
Numer NIP: 6793217564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-01-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/933/24/89]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZN SWITCHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PÓŁŁANKI nr domu 25 kod pocztowy 30-740 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.20212021-05-21 do dziś
213.07.2021, REP. A 2035/2021, NOTARIUSZ KONRAD BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PLAC WOLNICA 12A/3. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I NADANIE NOWEGO.2021-11-04 do dziś
328.12.2023 ROKU, REP. A 3147/2023, NOTARIUSZ KONRAD BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, U. BAŁUCKIEGO 16, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: ZMIANA PAR. 4 POPRZEZ DODANIE PKT45 I 46, ZMIANA PAR. 5 UST. 1, ZMIANA PAR 5 UST.3ZMIANA PAR. 9 POPRZEZ DODANIE UST. 7, ZMIANA PAR. 15 UST. 1, ZMIANA PAR. 18 UST. 1, UCHYLONO PAR. 18 UST. 3, 4, 5, 6, ZMIANA PAR 19 UST. 2, ZMIANA PAR. 21 PKT 8, ZMIANA PAR. 24 UST. 1, UCHYLONO PAR. 28 UST. 6 , PAR. 28 UST. 7, PAR. 30 UST. 3, ZMIANA PAR. 30 UST. 4, ZMIANA PAR. 34 UST. 1, ZMIANA PAR. 34 UST. 6, UCHYLONO PAR. 36 UST. 1 PKT 4 , PART. 36 UST. 1 PKT 18, UCHYLONO PAR 43 UST. 2.2024-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE „BIEŻANÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3567229732021-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000165284 2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800 000 ZŁ2024-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1900000,00 ZŁ2024-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2024-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2024-01-22 do dziś
2. ImionaIGOR2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2021-09-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2024-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUŚKA2021-11-04 do dziś
2. ImionaBEATA2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-04 do dziś
21. NazwiskoLESZCZYŃSKI2021-11-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-04 do dziś
31. NazwiskoLESZCZYŃSKI2021-11-04 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-04 do dziś
41. NazwiskoRYGOL2021-11-04 do dziś
2. ImionaALBERT2021-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2021-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-05-21 do dziś
233 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2021-05-21 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-05-21 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-05-21 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-05-21 do dziś
646 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-05-21 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2021-05-21 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-05-21 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2022 okres OD 20.05.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
2data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.05.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów