EURODIAGNOSTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-16 godz. 10:03:48
Numer KRS: 0000902024
Numer REGON: 140836112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/23016/21/959]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEURODIAGNOSTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 15C kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEURODIAGNOSTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2021-05-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-05-31 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. CERAMICZNA nr domu 1 kod pocztowy 20-150 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
21. Firma oddziałuEURODIAGNOSTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WIERZCHOWISKACH DRUGICH2021-05-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina PIASKI miejscowość WIERZCHOWISKA DRUGIE2021-05-31 do dziś
3. Adresmiejscowość WIERZCHOWISKA DRUGIE nr domu 102A kod pocztowy 21-050 poczta PIASKI kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2021 R., NOTARIUSZ ANNA ŚLADOWSKA - SZŁAPA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 321/20212021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI EURODIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: EURODIAGNOSTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY PODJĘTEJ NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI EURODIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 20 STYCZNIA 2021 ROKU, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NUMER 321/2021 SPORZĄDZONYM PRZEZ ANNĘ ŚLADKOWSKĄ-SZŁOPA NOTARIUSZA W LUBLINIE.2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEURODIAGNOSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000829936 2021-05-31 do dziś
5. Numer REGON1408361122021-05-31 do dziś
6. Numer NIP52523860422021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁOTYCH2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL KISIELEWICZ2021-05-31 do dziś
2. ImionaRENATA CELINA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁOTYCH2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego33500,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI W WALUCIE OBCEJ PRZELICZENIA NA ZŁOTE DOKONUJE SIĘ PO OSTATNIM ŚREDNIM KURSIE NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Z MIESIĄCA KALENARZOWEGO POPRZEDZAJĄCEGO DOKONANIE CZYNNOŚCI. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE BEZTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ (LUB OKRESOWYCH), W CELU USTALENIA ICH WARTOŚCI SUMUJE SIĘ ICH WARTOŚĆ ZA JEDEN ROK (WEDŁUG DAT WYMAGALNOŚCI).2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL KISIELEWICZ2021-05-31 do dziś
2. ImionaRENATA CELINA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2021-05-31 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-05-31 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2021-05-31 do dziś
486 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2021-05-31 do dziś
526 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2021-05-31 do dziś
632 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2021-05-31 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2021-05-31 do dziś
833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2021-05-31 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów