A.C. & M.W. VAN DER SPEK B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000901886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/3376/21/174]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2021-06-18 do dziś
3. NazwaA.C. & M.W. VAN DER SPEK B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2021-06-18 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA.C. & M.W. VAN DER SPEK B.V. BESLOTEN VENNOOTSCHAP2021-06-18 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoKAMER VAN KOOPHANDEL 72265078 KAMER VAN KOOPHANDEL2021-06-18 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-06-18 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KLUCZBORSKI gmina LASOWICE WIELKIE miejscowość LASOWICE WIELKIE2021-06-18 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość LASOWICE WIELKIE nr domu 2A kod pocztowy 46-282 poczta LASOWICE WIELKIE kraj POLSKA 2021-06-18 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj HOLANDIA jednostka podziału terytorialnego PROVINCIE: NOORD-HOLLAND (PROWINCJA HOLANDIA PÓŁNOCNA) miejscowość LISSERBROEK ulica TURFSPOOR nr domu 2 nr lokalu kod pocztowy 2165AX poczta LISSERBROEK 2021-06-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyPRAWO DO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE: A. OSOBNO KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU Z TYTUŁEM DYREKTORA GENERALNEGO B. DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM RAZEM2021-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.C. VAN DER SPEK BEHEER B.V.2021-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR GENERALNY2021-06-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaM.W. VAN DER SPEK BEHEER B.V.2021-06-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR GENERALNY2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoWIDERA2021-06-18 do dziś
2. ImionaFELIKS FRANCISZEK2021-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2021-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów