DGMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000901875
Numer REGON: 365624485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9247/21/937]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDGMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SOKOLNICZA nr domu 5 nr lokalu 23 kod pocztowy 53-676 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.11.2220R., NOTARIUSZ JADWIGA ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 12260/20202021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI DGMC SPÓŁKA AKCYJNA W DGMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DGMC SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30.11.2020R., REP. A NR 12260/20202021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDGMC, SPÓŁKA AKCYJNA2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000621321 2021-05-31 do dziś
5. Numer REGON3656244852021-05-31 do dziś
6. Numer NIP89718296792021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNOWIEC2021-05-31 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNOWIEC2021-05-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ALEKSY2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2021-05-31 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-05-31 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-05-31 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-05-31 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-05-31 do dziś
677 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2021-05-31 do dziś
727 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2021-05-31 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2021-05-31 do dziś
977 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów