BDO SOLUTIONS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-16 godz. 10:03:48
Numer KRS: 0000901820
Numer REGON: 389098859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/25577/21/933]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBDO SOLUTIONS IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZEUSA nr domu 47 nr lokalu U1 kod pocztowy 01-497 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2021 R., NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 73B LOKAL LU10, REP. A NR 9298/20212021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBDO LEGAL ŁATAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3514984072021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000048231 2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1412222572021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000729684 2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3601401402021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000530990 2021-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHAREWICZ2021-05-31 do dziś
2. ImionaJACEK WITOLD2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁATAŁA2021-05-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAW TADEUSZ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-05-31 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-05-31 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-05-31 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-05-31 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-05-31 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-05-31 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-05-31 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-05-31 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów