CTP XI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000901619
Numer REGON: 388966302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2024-02-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8048/24/74]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTP XI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.20212021-05-19 do dziś
218.03.2022 R., REP. A NR 12321/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARTA NITA-PISAREK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA PAULINA CHAŁA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. PRZYOKOPOWEJ 33, 01-208 WARSZAWA, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2022-05-12 do dziś
310.08.2023 R., REP. A NR 6602/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY MILENA ŚLIWKA NOTARIUSZA MONIKI SMAGI, KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA SMAGA NOTARIUSZ, UCHYLONO DOT. BRZMIENIE SPÓŁKI I NADANE ZOSTAŁO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI.2023-10-13 do dziś
401.02.2024 R., REP. A NR 843/2024, NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, ZMIENIONO § 11 UST. 3 ORAZ § 11 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2024-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTP INVEST SPOL. S R.O.2021-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2021-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU  SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU A DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU B.2024-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA SŁOMA2024-02-14 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2024-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU B2024-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLUGEL2024-02-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2024-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU A2024-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABROVIC2024-02-14 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2024-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU B2024-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOS2023-05-19 do dziś
2. ImionaREMON LEONARD2023-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOS2021-12-30 do dziś
2. ImionaREMON LEONARD2021-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-30 do dziś
PREZES ZARZĄDU2024-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILKINSON2021-12-30 do dziś
2. ImionaRICHARD JOHN2021-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-19 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-05-19 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2022 okres OD 18.05.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2data złożenia 05.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.05.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.05.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów