BUDOMAL MECHANICZNA A. LEŚNIAK, R. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000901425
Numer REGON: 389002078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-24
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/13082/21/595]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAL MECHANICZNA A. LEŚNIAK, R. LEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA2021-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. BELI BARTOKA nr domu 24 nr lokalu U8 kod pocztowy 92-547 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 KWIETNIA 2021 R.2021-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2021-05-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2021-05-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIECZYSŁAW2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ JEST UMOCOWANY JEDNOOSOBOWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI.2021-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2021-05-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2021-05-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIECZYSŁAW2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLIS2021-05-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-24 do dziś
21. NazwiskoJOCHIM2021-05-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-24 do dziś
243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-05-24 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-05-24 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-24 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-24 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2021-05-24 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2021-05-24 do dziś
873 1 REKLAMA2021-05-24 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów