KYUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000901351
Numer REGON: 388960742
Numer NIP: 8311641490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-11-02
Sygnatura akt[RDF/569043/23/168]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKYUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁASKI gmina ŁASK miejscowość ŁASK2021-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁASK ulica PL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 98-100 poczta ŁASK kraj POLSKA 2021-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2021 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KORDOS-KULA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁASKU, REP. A NR 286/20212021-05-19 do dziś
221.12.2021R. REP. A NR 5302/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA KORDOS-KULA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁASKU, ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 I PAR. 11 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2022-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIK2021-05-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2023-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATOR2021-05-19 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2023-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEKLARZ2021-05-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ DAWID2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2021-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2023-02-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2023-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2021-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE C) W PRZYPADKU ZARZĄDU SKAŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ OSÓB - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2022-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIK2021-05-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2022-05-26 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2022-05-26 do dziś
323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2022-05-26 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-05-26 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2022-05-26 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2022-05-26 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-05-26 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-05-26 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2022-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.09.2022 okres OD 26.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
2data złożenia 02.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów