BOOKNCAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000901137
Numer REGON: 389017826
Numer NIP: 5252863795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[RDF/370062/22/851]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKNCAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMKOMOREK@HOTMAIL.COM2021-05-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOOKNCAMP.COM2021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.20212021-05-21 do dziś
216.07.2021, REP N RW56-00003-23969, REP A 25970/2021, NOTARIUSZ GRZEGORZ GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 00-078 PLAC PIŁSUDSKIEGO NR 3, UCHWAŁĄ NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ BOOKNCAMP SPÓŁKA ZOO ZMIENIONO W CAŁOŚCI UMOWĘ SPÓŁKI.2021-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOREK2021-05-21 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3150,00 ZŁ.2021-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaADRIAN2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3150,00 ZŁ.2021-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCINSKI2021-09-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ2021-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7000,00 ZŁ2021-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2021-09-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOREK2021-05-21 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2021-05-21 do dziś
2. ImionaADRIAN2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2021-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2021-05-21 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2021-05-21 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-05-21 do dziś
479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.02.2022 okres OD 14.05.2021 DO 31.12.20212022-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.05.2021 DO 31.12.20212022-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów