TANEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000901049
Numer REGON: 388946653
Numer NIP: 7861724714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-09-05
Sygnatura akt[RDF/560710/23/935]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA WIELKOPOLSKA miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA2021-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA ulica UL. STOKROTKOWA nr domu 24 kod pocztowy 63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA kraj POLSKA 2021-05-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJAKUB@TANEO.COM.PL2021-05-18 do dziś
4. Adres strony internetowejTANEO.COM.PL2021-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2021R.2021-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARY2021-05-18 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2021-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARY2021-05-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARY2021-05-18 do dziś
2. ImionaJAKUB2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARY2021-05-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-03 do dziś
2data złożenia 05.09.2023 okres OD 18.05.2021 DO 31.12.20212023-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-03 do dziś
2OD 18.05.2021 DO 31.12.20212023-09-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-03 do dziś
2OD 18.05.2021 DO 31.12.20212023-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-08-312022-09-09 do dziś