BUMA FACTORY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000900800
Numer REGON: 356873784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-06-09
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/16634/21/611]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356873784 NIP 67928210392021-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA FACTORY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JANA SURZYCKIEGO nr domu 16C kod pocztowy 30-721 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2021R., REP. A NR 5256/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK - PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2021-05-20 do dziś
221.05.2021R. , REP. A NR 5824/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE; ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1, PAR. 5 UST. 2; DODANO PAR. 5 UST. 42021-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleBUMA FACTORY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA ZASADACH OPISANYCH W ART. 551 I NAST., TJ. POPRZEZ ZMIANĘ FORMY PRAWNEJ - ZE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 WSPÓLNIKÓW BUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W BUMA FACTORY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OBJĘTEJ PROTOKOŁEM Z DNIA 11.05.2021 R., REP. A NR 5256/2021 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ BOCHENEK - PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE.2021-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUMA FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000444899 2021-05-20 do dziś
5. Numer REGON3568737842021-05-20 do dziś
6. Numer NIP67928210392021-05-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3511860792021-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000031049 2021-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 999 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 999.950,00 ZŁ2021-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2021-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2021-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIK2021-05-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2021-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2021-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-05-20 do dziś
223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2021-05-20 do dziś
325 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2021-05-20 do dziś
425 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2021-05-20 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-20 do dziś
652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2021-05-20 do dziś
771 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-05-20 do dziś
871 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-05-20 do dziś
977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2021-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów