FUNDACJA NADŁAMANEJ TRZCINY

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000900254
Numer REGON: 389052627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/4824/21/343]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2021-05-31 do dziś
3. NazwaFUNDACJA NADŁAMANEJ TRZCINY2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina BEŁCHATÓW miejscowość BEŁCHATÓW2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BEŁCHATÓW ulica UL. 1 MAJA nr domu 1 kod pocztowy 97-400 poczta BEŁCHATÓW kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.04.2020R. -PRZYJĘCIE STATUTU 11.03.2021R. ZMIANA TREŚCI §5,§6,§10,§13 PKT 4, §15 PKT 1 STATUTU2021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH Z WYJĄTKIEM MAJĄTKOWYCH, SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENTA SAMODZIELNIE.2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2021-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZA2021-05-31 do dziś
2. ImionaROBERT2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2021-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASADA2021-05-31 do dziś
2. ImionaEWA ILONA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2021-05-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINKOWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBESKRI2021-05-31 do dziś
2. ImionaSAMUEL2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCHOMSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAROL2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCHOMSKA2021-05-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGULCZYŃSKA2021-05-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BARBARA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILLER2021-05-31 do dziś
2. ImionaOLGA JOANNA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRELIAN CONSTANTINOU2021-05-31 do dziś
2. ImionaMONIKA DOROTA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASKA2021-05-31 do dziś
2. ImionaSYLWESTER JAKUB2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2021-05-31 do dziś
201 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2021-05-31 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2021-05-31 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-05-31 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2021-05-31 do dziś
677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2021-05-31 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-05-31 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-05-31 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów