SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EWA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000900230
Numer REGON: 388980957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/13664/21/361]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2021-05-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EWA2021-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2021-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SOCHACZEW ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 65A kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA 2021-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA PRZYJĘCIA STATUTU PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE: 20.09.2015R2021-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2021-05-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY PGKIM 96-500 SOCHACZEW UL. WARSZAWSKA 65A; UCHWAŁA NR 5/2015 WALNEGO ZGROMAEDZENIA O PODZIALE SPÓŁDZIELNI Z DNIA 12.09.2015R.2021-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółdzielnia
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY PGKIM,2021-05-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2021-05-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000484822 2021-05-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓLDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2021-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARTYNIAK2021-05-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2021-05-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-18 do dziś
21. NazwiskoŚLIWIŃSKI2021-05-18 do dziś
2. ImionaMARCIN JACEK2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2021-05-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-18 do dziś
31. NazwiskoBARTŁOSZEWSKA2021-05-18 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKA2021-05-18 do dziś
2. ImionaALICJA2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKI2021-05-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARIUSZ2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACHUBKA2021-05-18 do dziś
2. ImionaBEATA DOROTA2021-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów