HIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000900095
Numer REGON: 142795541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/25546/21/569]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ROZBRAT nr domu 44A nr lokalu 212 kod pocztowy 00-419 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 21.04.2021R., REP. A NR 3057/2021, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ HIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ HIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR1 POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 21 KWIETNIA 2021 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA ARKADIUSZA ZARZYCKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.PIĘKNEJ 15 LOK.34, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3057/20212021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-05-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-21 do dziś
5. Numer REGON1427955412021-05-21 do dziś
6. Numer NIP95123323362021-05-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANOWSKA2021-05-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA INGA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKA2021-05-21 do dziś
2. ImionaALICJA KATARZYNA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693441272021-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000715446 2021-05-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKA2021-05-21 do dziś
2. ImionaDONATA AGNIESZKA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIELIŃSKA2021-05-21 do dziś
2. ImionaHANNA MAGDALENA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK HIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: (1) DONATA AGNIESZKA ROJEWSKA - PREZES ZARZĄDU, (2) HANNA MAGDALENA KISIELIŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU.2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693441272021-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000715446 2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-05-21 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-05-21 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2021-05-21 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-21 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-05-21 do dziś
690 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2021-05-21 do dziś
759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-05-21 do dziś
859 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2021-05-21 do dziś
959 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2021-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów