EMPRE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000900040
Numer REGON: 388901432
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396091/22/213]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WIELKOPOLSKA nr domu 59 kod pocztowy 20-725 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 KWIETNIA 2021 ROKU, NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 1708/20212021-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORZAK2021-05-13 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ PIOTR2021-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11500,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORZAK2021-05-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2021-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11500,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORZAK2021-05-13 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2021-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15500,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORZAK2021-05-13 do dziś
2. ImionaMARTA DOROTA2021-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11500,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2021-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2021-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORZAK2021-05-13 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2021-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-13 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-05-13 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-13 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-13 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-05-13 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-05-13 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2021-05-13 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-05-13 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2022 okres OD 13.05.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.05.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów