MGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-16 godz. 10:03:48
Numer KRS: 0000899472
Numer REGON: 101858609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/12672/21/809]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2021-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 19 kod pocztowy 90-554 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.04.2021 R., NOTARIUSZ W ŁODZI SYLWIA MARTYNOWSKA, REP. A NR 766/20212021-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGODNIE ZUCHWAŁĄ NR 1 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ MGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, PODJĘTA W DN. 22.04.2021 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZ SYLWIĘ MARTYNOWSKĄ, AKT NOTARIALNY REP. A NR 766/2021, ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 562, ART. 563 W ZW. Z ART. 581 I 582 KSH, POSTANOWIŁO O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ MGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ MGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA).2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-31 do dziś
5. Numer REGON1018586092021-05-31 do dziś
6. Numer NIP72727938112021-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1018144402021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000517898 2021-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWNIAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaKONRAD RADOMIR2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARASZEK2021-05-31 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2021-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWNIAK2021-05-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMGM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1018144402021-05-31 do dziś
4. Numer KRS0000517898 2021-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2021-05-31 do dziś
2. ImionaKONRAD RADOMIR2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARASZEK2021-05-31 do dziś
2. ImionaANNA TERESA2021-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2021-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2021-05-31 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-31 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2021-05-31 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2021-05-31 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-31 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-05-31 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-05-31 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów