CUBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000898414
Numer REGON: 388615399
Numer NIP: 7642704605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[RDF/438374/22/85]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 388615399 NIP 76427046052021-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2021-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica UL. KOMUNY PARYSKIEJ nr domu 2 A kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.04.2021R., NOTARIUSZ ANNA KRYGIER, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 2711/2021.2021-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPSKI2021-05-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TADEUSZ2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.500,00 ZŁ2021-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPILISZEWSKI2021-05-05 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.500,00 ZŁ2021-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego268000,00 ZŁ2021-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1259500,00 ZŁ2021-05-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2021-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPILISZEWSKI2021-05-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPSKI2021-05-05 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TADEUSZ2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPILISZEWSKI2021-05-05 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2021-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-05 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-05 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-05-05 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-05-05 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-05 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-05-05 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-05-05 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2022 okres OD 05.05.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.05.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów