BUDOPOL M.W. BOLCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000898250
Numer REGON: 242844584
Numer NIP: 6412528038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/5299/21/60]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOPOL M.W. BOLCZYK SPÓŁKA JAWNA2021-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2021-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 8 kod pocztowy 41-707 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2021-05-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDOPOL@ONET.EU2021-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.02.2021 R. - REP.A NR 1887/2021, NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU 22.04.2021 ZMIENIONO: §2 05.05.2021 R. ZMIENIONO: §112021-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-05-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ BUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA DOKONANE ZGODNIE Z ART. 551 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26 LUTEGO 2021 R. WOJCIECHA BOLCZYK, MICHAŁA BOLCZYK ORAZ BUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOT. REP.A NR 1887/2021, NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU.2021-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-05-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-05-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000409061 2021-05-07 do dziś
5. Numer REGON2428445842021-05-07 do dziś
6. Numer NIP64125280382021-05-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLCZYK2021-05-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIROSŁAW2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLCZYK2021-05-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BŁAŻEJ2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-05-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-05-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405929252021-05-07 do dziś
4. Numer KRS0000274192 2021-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY: WOJCIECH BOLCZYK ORAZ MICHAŁ BOLCZYK SAMODZIELNIE.2021-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLCZYK2021-05-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIROSŁAW2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLCZYK2021-05-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BŁAŻEJ2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-07 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-05-07 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-05-07 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-05-07 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-05-07 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-05-07 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-05-07 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-05-07 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów