CUCINE WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-31 godz. 09:12:03
Numer KRS: 0000897683
Numer REGON: 388734260
Numer NIP: 5242918514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-11-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/50052/22/450]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUCINE WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MALBORSKA nr domu 41 kod pocztowy 03-286 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2021R., NOTARIUSZ MAGDALENA ZABIELSKA-GIENTKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1352/2021; 11.03.2021R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA KRĘŻEL. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1419/2021, PROTOKÓŁ PROSTUJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI2021-04-30 do dziś
226.09.2022 R., REP. A NR 4714/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZABIELSKA - KRĘŻEL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 10 UST. 9, § 11 UST. 2, DODANO W § 4 UST. 1 PKT 15, 16, 172022-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKI2021-04-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ ZBIGNIEW2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2021-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIARMA2021-04-30 do dziś
2. ImionaANTONIO2021-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ2021-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNAR2021-04-30 do dziś
2. ImionaANNA WIESŁAWA2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADECKI2021-04-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ2021-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIARMA2021-04-30 do dziś
2. ImionaANTONIO2021-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-04-30 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2021-04-30 do dziś
341 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-30 do dziś
441 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-04-30 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2021-04-30 do dziś
671 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-04-30 do dziś
777 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2021-04-30 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-30 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2022 okres OD 08.03.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.03.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.03.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów