BOWHEAD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000897448
Numer REGON: 388791720
Numer NIP: 5252860963
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-01-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/1056/22/90]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWHEAD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO.BOWHEAD.GAMES@GMAIL.COM2021-04-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOWHEADGAMES.COM2021-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.20212021-04-29 do dziś
227.05.2021 R. § 5, § 6, § 152021-07-09 do dziś
330 SIERPNIA 2021 R., REPERTORIUM A NR 31245/2021, MARTA SZUMICKA, ZASTĘPCA NOTARIALNY, ZASTĘPUJĄCA NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, GRZEGORZA GILERA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY PLACU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 3 W WARSZAWIE, TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI UCHYLONO W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, STANOWIĄCĄ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-09-13 do dziś
403.12.2021 R., REPERTORIUM A NR 41602/2021, MARTA SZUMICKA, ZASTĘPCA NOTARIALNY, ZASTĘPUJĄCA NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, GRZEGORZA GILERA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY PLACU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 3 W WARSZAWIE, TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI UCHYLONO W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, STANOWIĄCĄ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNOWICZ2021-04-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ2021-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ2021-04-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ANDRZEJ2021-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały467 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.350,00 ZŁ.2022-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego33350,00 ZŁ2022-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ2021-07-09 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ANDRZEJ2021-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYNOWICZ2021-04-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2021-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2021-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-04-29 do dziś
262 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-04-29 do dziś
362 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-04-29 do dziś
462 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2021-04-29 do dziś
563 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-04-29 do dziś
670 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-04-29 do dziś
772 19 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-04-29 do dziś
873 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2021-04-29 do dziś
974 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów