A. M. JESIOŁOWSCY - DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000896932
Numer REGON: 388844450
Numer NIP: 6772463950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/511567/23/400]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. M. JESIOŁOWSCY - DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFITÓW nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy 30-039 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-05-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@JESIOLOWSCY.COM.PL2021-05-07 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://JESIOLOWSCY.PL/2021-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 MARCA 2021 ROKU, NOTARIUSZ RAFAŁ DUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BLAJER I RAFAŁ DUSZKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1656/20212021-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESIOŁOWSKI2021-05-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400,00 ZŁ2021-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROBNIAK2021-05-07 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1350,00 ZŁ2021-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNYCH2021-05-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAROL2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1100,00 ZŁ2021-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2021-05-07 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ RAFAŁ2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ2021-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-07 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBIŃSKI2021-05-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2021-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJESIOŁOWSKI2021-05-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKNYCH2021-05-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAROL2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-05-07 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-05-07 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-05-07 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-05-07 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2022 okres OD 07.05.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
2data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.05.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.05.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów