ENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000896644
Numer REGON: 368531778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/11327/21/835]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368531778 NIP 89431159102021-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2021-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2021-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYŃSKA nr domu 214 nr lokalu 7 kod pocztowy 53-235 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.04.2021 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY WITA STWOSZA 1-2, REPERTORIUM A NR 3729/2021 ```2021-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ ENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA; PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART.551 §1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW ENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 09.04.2021 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA JÓZEFA OGIELSKIEGO Z KACELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY WITA STWOSZA 1-2, REPERTORIUM A NR 3729/20212021-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-04-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-04-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000719242 2021-04-23 do dziś
5. Numer REGON3685317782021-04-23 do dziś
6. Numer NIP89431159102021-04-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK2021-04-23 do dziś
2. ImionaKONRAD2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855067412021-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000828142 2021-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW LUB PROKURENTA2021-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWNUK2021-04-23 do dziś
2. ImionaKONRAD2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855067412021-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000828142 2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-04-23 do dziś
277 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2021-04-23 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-04-23 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2021-04-23 do dziś
542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2021-04-23 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2021-04-23 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2021-04-23 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2021-04-23 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów