A-ZET CENTRUM POMPOWE D.KOZERA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000895859
Numer REGON: 242830300
Numer NIP: 6272731241
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-08-25
Sygnatura akt[RDF/325376/21/735]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-ZET CENTRUM POMPOWE D.KOZERA SPÓŁKA JAWNA2021-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2021-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. MACIEJKOWICKA nr domu 26 kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2021-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.2021R.2021-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ A-ZET CENTRUM POMPOWE D.KOZERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS:0000407944)W SPÓŁKĘ A-ZET CENTRUM POMPOWE D.KOZERA SPÓŁKA JAWNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.03.2021R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1462/20212021-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA-ZET CENTRUM POMPOWE D.KOZERA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,2021-04-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-04-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000407944 2021-04-23 do dziś
5. Numer REGON2428303002021-04-23 do dziś
6. Numer NIP62727312412021-04-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2021-04-23 do dziś
2. ImionaBEATA2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2021-04-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI2021-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2021-04-23 do dziś
2. ImionaBEATA2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2021-04-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2021-06-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-06-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2021-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2021-04-23 do dziś
228 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2021-04-23 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-23 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-04-23 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-04-23 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2021-04-23 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-04-23 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2021-04-23 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów