BUDMIAR A.BLOCH F.MACHAJ SPOŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 22:10:58
Numer KRS: 0000895549
Numer REGON: 080831693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2021-05-20
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5132/21/226]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080831693 NIP 59931561922021-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMIAR A.BLOCH F.MACHAJ SPOŁKA JAWNA2021-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2021-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. DOBRA nr domu 19 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.04.2021R. NOTARIUSZ TEODOZJA OSIECKA-MAJRZAK KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NUMER 1950/20212021-04-30 do dziś
205.05.2021 R. - §7; §9; §10.2021-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM O PRZEKSZTAŁCENIU BUDMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ JAWNĄ BUDMIAR A.BLOCH F.MACHAJ SPOŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12.04.2021R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ TEODOZJĘ OSIECKĄ-MAJRZAK KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NUMER 1950/20212021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000395153 2021-04-30 do dziś
5. Numer REGON0808316932021-04-30 do dziś
6. Numer NIP59931561922021-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCH2021-04-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PAWEŁ2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHAJ2021-04-30 do dziś
2. ImionaFILIP OSKAR2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCH2021-04-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PAWEŁ2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHAJ2021-04-30 do dziś
2. ImionaFILIP OSKAR2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2021-04-30 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2021-04-30 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2021-04-30 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2021-04-30 do dziś
546 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2021-04-30 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2021-04-30 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2021-04-30 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-04-30 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów