FIRMA HANDLOWA J&S JADWIGA I SYLWESTER SZERLĄG SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000895330
Numer REGON: 123206953
Numer NIP: 8733253540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508393/23/855]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2021-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 123206953 NIP 87332535402021-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA J&S JADWIGA I SYLWESTER SZERLĄG SPÓŁKA JAWNA2021-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina CIĘŻKOWICE miejscowość BOGONIOWICE2021-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGONIOWICE nr domu 70A kod pocztowy 33-190 poczta CIĘŻKOWICE kraj POLSKA 2021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.03.2021 R., NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REP. A NR 3043/2021, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2021-04-20 do dziś
216.06.2021 R. REPERTORIUM A NR 6458/2021, NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, UL. KONARSKIEGO 7/2, ZMIANA § 6 UST. 2 I § 7 UST. 2, UMOWY SPÓŁKI2021-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2021-04-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE, NA PODSTAWIE ART. 551 §1, 563 I ART. 581 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA J&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W BOGONIOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA J&S JADWIGA I SYLWESTER SZERLĄG SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BOGONIOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 24 MARCA 2021 ROKU, NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REP. A NR 3043/2021.2021-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA J&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-04-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2021-04-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000828090 2021-04-20 do dziś
5. Numer REGON1232069532021-04-20 do dziś
6. Numer NIP87332535402021-04-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA J&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848404552021-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000813349 2021-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERLĄG2021-04-20 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERLĄG2021-04-20 do dziś
2. ImionaJADWIGA ANNA2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-04-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2021-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI MAJĄCEMU PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI.2021-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA J&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848404552021-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000813349 2021-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERLĄG2021-04-20 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZERLĄG2021-04-20 do dziś
2. ImionaJADWIGA ANNA2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-04-20 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-20 do dziś
347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-20 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-04-20 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-20 do dziś
692 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2021-04-20 do dziś
753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2021-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
2data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów