BUH DISTILLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000894990
Numer REGON: 388664050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2021-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2021-04-15
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/11056/21/94]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUH DISTILLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2021-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2021-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2021-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ARCHIDIAKOŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 20-113 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2021, REPERTORIUM A NR 738/2021, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE; 01.04.2021, REPERTORIUM A NR 823/2021, NOTARIUSZ AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA § 22021-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2021-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRZYJAZNE PAŃSTWO” SPÓŁKA AKCYJNA2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3871581032021-04-15 do dziś
4. Numer KRS0000862781 2021-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ2021-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROWAR W NIECHANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3839245302021-04-15 do dziś
4. Numer KRS0000795615 2021-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ2021-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2021-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2021-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALIKOT2021-04-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ MARIAN2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2021-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNIETUBYĆ2021-04-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ WITOLD2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
21. NazwiskoCZECHOWSKI2021-04-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ FILIP2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
31. NazwiskoBOBROWICZ2021-04-15 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW FRYDERYK2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
41. NazwiskoKOMAR2021-04-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
51. NazwiskoWOJEWÓDZKI2021-04-15 do dziś
2. ImionaJAKUB WŁADYSŁAW2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2021-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2021-04-15 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2021-04-15 do dziś
311 PRODUKCJA NAPOJÓW2021-04-15 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2021-04-15 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-15 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-15 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2021-04-15 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2021-04-15 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2021-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów